ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pur’elle Skin&Beauty (Lien Hoobergs) en een cliënt waarop Pur’elle Skin&Beauty dezevrwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Overige algemene bepalingen:
- GSM-gebruik wordt beperkt tijdens de behandeling;
- Er wordt niet gegeten tijdens de behandeling;
- Er worden geen huisdieren meegebracht naar de behandeling;
- Er wordt niet gerookt in de nagelstudio;
- Enkel in overleg met de nagelstudio wordt er een extra persoon meegebracht naar de behandeling (kind, familielid, vriend(in), …).

- Onder geen enkel beding mag er informatie of beeldmateriaal van deze website gekopieerd worden, zonder schriftelijke toestemming van Lien Hoobergs!

 

Inspanningen

Pur’elle Nails&Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, dit in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Pur’elle Nails&Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken

De cliënt meldt verhindering voor een afspraak aan de nagelstudio zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Pur’elle Nails&Beauty de kosten voor behandeling aan de cliënt in rekening brengen (al dan niet via een factuur). Annulaties via sociale media zijn NIET geldig.

De cliënt is maximaal tien minuten te vroeg aanwezig op de afspraak. Indien de cliënt vroeger aanwezig is, wordt er niet aangebeld tot maximaal tien minuten vóór aanvang van de afspraak.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio toekomt, mag Pur’elle Nails&Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Voor het plaatsen van kunstnagels zal er in dit geval in overleg geen nail art geplaatst worden of dient er een enkele kleur op de nagels gekozen te worden.

Voor het verwijderen van kunstnagels wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van 30 EUR, indien de cliënt minder dan 24u voor aanvang van de afspraak beslist om de kunstnagels te laten verwijderen.

Indien de cliënt 15 minuten later aanwezig is dan het vooraf afgesproken tijdstip, zal de afspraak geannuleerd en verplaatst worden. Bovendien zal de geannuleerde afspraak aangerekend worden (al dan niet via een factuur).

Een cliënt die kiest voor het plaatsen van kunstnagels in stiletto vorm of langere nagels en/of speciale nail art, zal een vergoeding aangerekend worden voor de extra voorziene tijd. Deze vergoeding is afhankelijk van het gekozen design.

Indien de cliënt een behandeling van kunstnagels ondergaan heeft bij een ander schoonheidssalon, dan wordt er bij de eerstvolgende afspraak een forfaitaire meerkost aangerekend van 15 eur, alsook vervalt de garantie. Dit omdat Pur'elle Nails&Beauty geen kwaliteit kan garanderen, wanneer er moet verder gewerkt worden op voor Pur'elle onbekende producten.

Pur’elle Nails&Beauty moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt melden.

Pur’elle Nails&Beauty heeft het recht een (eventuele) cliënt te weigeren.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Voorwaarden geschenkbonnen

Op elke geschenkbon wordt een vervaldatum genoteerd. Geschenkbonnen zijn zonder uitzondering niet meer geldig na het verstrijken van de vervaldatum en worden dan ook automatisch geannuleerd.

Bij het maken van de afspraak vermeldt de cliënt duidelijk dat deze afspraak zal vergoed worden door middel van een geschenkbon. Op de dag van behandeling wordt de geschenkbon meegebracht en afgegeven. Wordt de geschenkbon vergeten, dan zal het normale tarief voor de geplande behandeling worden aangerekend.

Verloren of gestolen geschenkbonnen kunnen niet vergoed worden.

 

Betalingen

Pur’elle Nails&Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief 21% BTW. Pur’elle Nails&Beauty vermeldt prijswijzigingen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in het salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient de prijs van de behandelingen en van de eventuele geleverd producten, na de behandeling, contant te voldoen. Geschenkbonnen worden contant betaald bij afhaling.

Alle facturen dienen binnen de tien werkdagen betaald te worden. Bij niet-betaling zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

 

Personeel in de nagelstudio

Pur’elle Nails&Beauty heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

 

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pur’elle Nails&Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pur’elle Nails&Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen.

Pur’elle Nails&Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. Pur’elle Nails&Beauty behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Geheimhouding

Pur’elle Nails&Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien Pur’elle Nails&Beauty verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken op grond van wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak.

 

Aansprakelijkheid

Pur’elle Nails&Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pur’elle Nails&Beauty is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Pur’elle Nails&Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Bij schimmelnagels, probleemnagels of zwaar beschadigde nagels worden er geen kunstnagels geplaatst en wordt er niet gelakt. In dit geval wordt de cliënt doorverwezen naar de huisarts.

Pur’elle Nails&Beauty is enkel aansprakelijk voor opzettelijke en zware fout van zichzelf. Indien de cliënt vindt dat Pur’elle Nails&Beauty aansprakelijk zou zijn voor geleden schade, zal de klant de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen fout en schade moeten bewijzen, rekening houdend met de bepalingen uit het burgerlijk wetboek.

 

Garantie

Pur’elle Nails&Beauty geeft de cliënt garantie op behandelingen en producten (drie dagen). Deze garantie vervalt indien:
- de cliënt de gelnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio;
- de cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt;
- de cliënt de gelnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken of beschadigd;
- de cliënt andere producten dan de door Pur’elle Nails&Beauty geadviseerde producten heeft gebruikt voor het onderhoud van de gelnagels, huidverzorging of spray tanning;
- de cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de gelnagels, huidverzorging of spray tanning niet heeft opgevolgd;
- de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
- de cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;
- de nagelstylist op voorhand heeft kenbaar gemaakt dat de cliënt één of meerdere probleemnagels heeft (Op deze nagels wordt geen garantie verleend);
- de cliënt zwanger is;
- de cliënt medicatie neemt;
- de cliënt huidproblemen heeft en deze op voorhand niet kenbaar heeft gemaakt;
- de cliënt een nagelbijter is;
- de cliënt zelf de kunstnagel(s) deels of volledig van de natuurlijke nagel(s) heeft verwijderd.

 

Beschadiging en diefstal

Pur’elle Nails&Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt steeds bij de politie gemeld.

 

Klachten

Klachten over behandelingen of producten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na behandeling en/of levering, schriftelijk gemeld te worden bij Pur’elle Nails&Beauty. Deze zal de klager binnen vijf werkdagen voorzien van een adequaat antwoord.

Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pur’elle Nails&Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het verschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

 

Geldigheid

Deze algemene voorwaarden (versie 2017.05) zijn van toepassing zolang zij niet door nieuwe voorwaarden worden vervangen. Bij wijziging van voorwaarden is de behandel-/leveringsdatum bepalend.

 

Door een afspraak te maken (telefonisch, per e-mail of via sociale media) verklaart de cliënt zich akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

PURELLE_LOGO.png